środa, 3 stycznia 2018

Forma bezosobowa w pracy licencjackiejCała praca powinna być pisana krótkimi, jasnymi, poprawnie sformułowanymi zdaniami. Należy unikać zdań długich o skomplikowanej, niejasnej treści. Tekst należy pisać w formie bezosobowej, np. zbadano, poddano analizie, obliczono, ustalono, zaprezentowano, omówiono, zilustrowano i w czasie przeszłym. W tekście pracy nie można stosować sformułowań informujących o zamierzeniach, np. „...spróbuję przedstawić...”, „...chciałbym zacząć od...”. Autor winien przechodzić od razu do prezentacji i omówienia wyników swoich badań oraz analiz. Wnioski prezentowane zarówno w kolejnych rozdziałach, jak i w zakończeniu pracy powinny stanowić ustalenia własne autora (studenta). Wnioski i komentarze muszą być jednoznaczne (nie ogólnikowe) i oparte na badanym materiale. Nie są wnioskami: definicje, objaśnienia, postulaty, zestawienia ustaleń faktycznych i statystycznych. Te dwa ostatnie są wynikami badań. Wnioski mają być budowane w oparciu o te wyniki. Praca dyplomowa może zawierać indeks skrótów, aneksy (załączniki).

czwartek, 21 grudnia 2017

Przypisy - rola przypisówPrzypisy pełnią w pracy trzy zasadnicze role wzbogacające naukowy warsztat autora pracy:
– informują o źródłach wykorzystywanych w pracy materiałów,
– pozwalają przekazać poszerzające informacje na temat problemów poruszanych w tekście
podstawowym pracy,
– umożliwiają prezentowanie dodatkowych informacji o charakterze polemicznym czy też
wzbogacających prezentację złożoności opisywanych w pracy zagadnień.
Przypisy powinny znajdować się na dole każdej strony pisane czcionką „10”.

czwartek, 2 listopada 2017

Bibliografia


1.      Jest to wykaz literatury przedmiotu oraz wszystkich materiałów źródłowych wykorzystywanych w czasie pracy nad danym tematem.

2.      Bibliografię sporządza się alfabetycznie wg pierwszych liter nazwiska autora lub tytułu (np. Ustawa ..., Instrukcja...).

3.      W przypadku podawania adresów stron internetowych należy pamiętać również o podawaniu daty wykorzystania, ze względu na dużą dynamikę zmian zgromadzonej na nich wiedzy.

środa, 11 października 2017

Uwaga

Temat pracy magisterskiej nie może być identyczny, jak temat pracy licencjackiej lub inżynierskiej; może natomiast nawiązywać do niej lub stanowić jej rozwinięcie, przy czym wykorzystanie treści merytorycznych w pracy magisterskiej pochodzących z pracy licencjackiej lub inżynierskiej nie może przekroczyć 30%. Treści te winny być cytowane (opatrzone przypisem)!!!
 
- Bibliografia pracy dyplomowej powinna zawierać aktualne pozycje z danej dziedziny dostępne na rynku.

- Źródła internetowe mogą być uzupełnieniem, nie zaś podstawowym materiałem, w oparciu o który Student napisał swoją pracę.

- Dwa drukowane egzemplarze pracy dyplomowej, zaakceptowane przez promotora wraz z wersją elektroniczną powinny być złożone przez Studenta w dziekanacie na dwa tygodnie przed obroną.

- Na płycie powinny być zapisane kompletne strony sieci WEB użyte jako bibliografia oraz dwa następujące pliki:

- tekst pracy zapisany w formacie MS Word (imię_nazwisko_nr_albumu.doc),

- tekst pracy zapisany w formacie Adobe Acrobat (imię_nazwisko_nr albumu.pdf).

wtorek, 26 września 2017

Przypisy dla dokumentów drukowanych


Zasady sporządzania przypisów dotyczących dokumentów drukowanych opracowano na podstawie normy: PNISO : 690 : 2002 Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma i struktura.

Przy sporządzaniu przypisu dotyczącego książki drukowanej, należy czerpać informacje przede wszystkim ze strony tytułowej (nie okładki) bądź jej odpowiednika; jeżeli brak strony tytułowej, można sięgać do informacji w pozostałych częściach książki.

Podstawowe elementy przypisu:

Nazwisko i pierwsza litera imienia autora (lub pełne jego brzmienie), Pełny i zgodny z oryginałem tytuł książki.

Kolejność wydania (jeśli inne niż pierwsze). Miejsce wydania: nazwa wydawnictwa, rok wydania, numer strony.

W przypadku publikacji jednego autora przypis powinien uwzględniać następujące informacje:

5 Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE, 1999, s. 50.

W przypadku publikacji do trzech autorów przypis powinien wyglądać następująco:

6 Waśniewski T., Skoczylas W., Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie. Warszawa: FRR w Polsce, 2002, s. 50.

Jeżeli pracę napisało więcej niż trzech autorów, wówczas w przypisie odnotowuje się pierwszego autora oraz skrót [i in.] bądź [et al.], np.:

7 Bona B. [i. in.], Akcyza w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Warszawa: Wydaw. C. H. Beck, 2006, s. 15.

W przypadku pracy napisanej pod wyraźnie wskazaną redakcją w przypisie na pierwszym miejscu wymienia się redaktora (-ów) oraz stosuje skrót (red.) – przykład podano niżej. Jeżeli redaktor nie jest wyraźnie wskazany, jego dane umieszcza się po tytule.

8 Kołosowska B., Prewysz-Kwinto P. (red. nauk.), Gospodarka i finanse w warunkach globalizacji. Toruń: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, 2008, t. 2, s. 11.

Informacje o tomie i jego tytule w przypadku książki wielotomowej zamieszcza się po roku wydania (przykład wyżej).

W przypadku pracy zbiorowej przypis można zredagować w zależności od dokładności informacji wydawniczych w różny sposób, np. rozdziału:

9 Borowiecki R., Kaczmarek J., Uwarunkowania procesów dostosowawczych w świetle zmian strukturalno-własnościowych

w Polsce (analiza okresu 1990-1996). W: Glinkowski Cz. (red.), Szanse i zagrożenia rozwoju restrukturyzowanych przedsiębiorstw w Europie Środkowej i Wschodniej. Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1997, s. 90.

lub opis fragmentu pracy zbiorowej:

10 Boć J. (red.), Prawo administracyjne. Wrocław: Akademia Ekonomiczna im. O. Langego we Wrocławiu, 1993, s. 31.

W przypadku powołania się na niedostępną publikację, znaną jednak z innego dzieła, przypis przyjmie postać:

11 Schmid G., The Evaluation of Labour Market Policy. Evaluation 1997, nr 3; cyt. za: Wiśniewski Z., Kierunki i skutki deregulacji rynku pracy w krajach Unii Europejskiej. Toruń: UMK, 1999, s. 23.

piątek, 4 sierpnia 2017

Wzór proponowanego układu spisu treści pracy licencjackiej


SPIS TREŚCI

WSTĘP (WPROWADZENIE) ....................................................................................... x

ROZDZIAŁ 1. (tytuł) ..................................................................................................... x

(rozdział teoretyczny)

1.1. Podrozdział pierwszy rozdziału pierwszego (tytuł) ................................................. x

1.1.1. Punkt pierwszy podrozdziału pierwszego (tytuł) ................................................ x

1.1.2. Punkt drugi podrozdziału pierwszego (tytuł) ................................................. x

 

1.1.2.1. Podpunkt 1 punktu 1.1.2. (tytuł) ........................................................... x

1.2. Podrozdział drugi rozdziału pierwszego (tytuł) ....................................................... x

1.2.1. Punkt pierwszy podrozdziału drugiego (tytuł) ................................................. x

1.2.2. Punkt drugi podrozdziału drugiego (tytuł) ....................................................... x

 

ROZDZIAŁY 2-5 (tytuły) ............................................................................................... x

(rozdziały teoretyczno-empiryczne i empiryczne)

2.1. Podrozdział pierwszy rozdziału drugiego (tytuł) ......................................................... x

2.1.1. Punkt pierwszy podrozdziału pierwszego (tytuł) ............................................. x

2.1.2. Punkt drugi podrozdziału pierwszego (tytuł) ................................................... x

 

2.1.2.1. Podpunkt 1 punktu 2.1.2. (tytuł) ............................................................. x

(itd.)

2.2. Podrozdział drugi rozdziału drugiego (tytuł) ........................................................... x

2.2.1. Punkt pierwszy podrozdziału drugiego (tytuł) ................................................. x

2.2.1.1. Podpunkt 1 punktu 2.2.1. . ...................................................................... x

(itd.)

ZAKOŃCZENIE ............................................................................................................ x

BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................ x

SPIS TABEL ................................................................................................................... x
SPIS RYSUNKÓW .........................................................................................................x

czwartek, 27 lipca 2017

WYMOGI MERYTORYCZNE PRACY


1. Tematy prac dyplomowych muszą być zgodne z kierunkiem studiów, zaleca się by problematyka w nich poruszana odpowiadała studiowanej specjalności. Praca powinna precyzować przedmiot badania oraz ramy czasowe, w których mieszczą się prowadzone badania. Dopuszczalne, a nawet pożądane, są prace magisterskie o charakterze interdyscyplinarnym.

2. Praca dyplomowa musi spełniać podstawowe wymogi merytoryczne i redakcyjne stawiane tego rodzaju pracom. Praca powinna być oryginalnym opracowaniem autora. Oryginalność jest weryfikowana przez system antyplagiatowy funkcjonujący na Uczelni.

3. Tytuły rozdziałów odpowiadają ich zawartości merytorycznej i powinny wynikać z logiki wywodu, kolejno pogłębiając poruszane zagadnienia, by na koniec doprowadzić do ewentualnej syntezy i uogólnień.

4. Układ pracy powinien uwzględniać:
  • kompletność problemu – uwzględnianie najważniejszych, pomijanie mało istotnych zagadnień dla danej tematyki;
  • wyłączność problemu – omawianie danego zagadnienia tylko w jednym miejscu pracy;
  • poprawność logiczną – kolejność poszczególnych rozdziałów, podrozdziałów, kolejne części pracy powinny wynikać z przyjętego toku wywodu.

5. Szczegółowe wymogi merytoryczne dotyczące prac licencjackich