wtorek, 9 października 2018

Spis treści pracy licencjackiej


Spis treści (13 pkt., wytłuszczenie)

WSTĘP  (13 pkt., wytłuszczenie, duże litery) .............................................................. 3

Rozdział 1 (13 pkt., wytłuszczenie)                                                                                                                              
ISTOTA POLITYKI REGIONALNEJ (13 pkt., duże litery, wytłuszczenie) .......... 5
1.1. Pojęcie polityki regionalnej (13 pkt., bez wytłuszczenia) ...................................... 5
1.2. Rozwój polityki regionalnej ............................................. ................................... 10
1.3. Zasady polityki regionalnej .................................................................................. 15

Rozdział 2
INSTRUMENTY POLITYKI REGIONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ ........... 22
2.1. Fundusze Strukturalne .......................................................................................... 22
      2.1.1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ............................................... 22
      2.1.2. Europejski Fundusz Socjalny .................................................... ................. 24
      2.1.3. Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej ..................................... 25
      2.1.4. Instrument Finansowy Wspierania Rybołówstwa ....................................... 26
2.2. Cele strategiczne polityki regionalnej................................................................... 28
2.3. Inicjatywy Wspólnotowe ...................................................................................... 35
2.4. Fundusz Spójności .................................................................................................46


ZAKOŃCZENIE (13 pkt., wytłuszczenie, duże litery)  ............................................ 55
BIBLIOGRAFIA ....................................................................................................... 58
ZAŁĄCZNIKI ........................................................................................................... 59

poniedziałek, 24 września 2018

Rysunki w pracy licencjackiej


W tekście pracy można zamieszczać rysunki. Rysunki (wykresy) należy przygotować np. w PowerPoint lub Excel, a następnie wkleić do tekstu. Podpis należy umieszczać pod rysunkiem (nie zostawiać pustego miejsca). Źródło – czcionka 10 pkt., wyśrodkowanie, na końcu stawiamy kropkę (przykłady na następnej stronie).

Rys. 1. Powstawanie wiedzy w organizacji

Źródło: Opracowanie własne.

czwartek, 16 sierpnia 2018

Przypisy w pracy licencjackiej

W treści pracy należy umieszczać przypisy[1]. Odsyłacz należy umieszczać za cytowanym nazwiskiem autora lub na końcu zdania (myśli), które pochodzi
z cytowanego materiału. W przypisie zaprezentowano przykłady, kiedy cytowana jest ta sama literatura[2] oraz kiedy przytaczamy innego autora[3] (innych autorów),
a następnie wracamy do wcześniej cytowanej książki[4]. Powołując się na czasopisma ich tytuły podajemy w cudzysłowiu[5], natomiast wskazując na strony WWW podajemy kiedy z nich ostatnio korzystaliśmy[6] (należy podać imię i nazwisko autora oraz tytuł książki lub artykułu, dokumentu, nazwę instytucji – o ile jest to możliwe).[1] A. F. Stoner, Ch. Wankel, Kierowanie, PWE, Warszawa 1996, s. 28.
[2] Tamże, s. 48 (lub Ibidem).
[3] R. W. Griffin,, Podstawy zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 2000, s. 480.
[4] A. F. Stoner., Ch. Wankel, wyd. cyt., s. 490.  (lub op. cit., s. 490.).
[5] T. J. Erickson, L. Gratton, Na czym polega magia pracy w naszej firmie, „Harvard Business Review Polska” 2007, nr 7.
[6] W. Babik, Ekologia informacji – wyzwanie XXI wieku, http://bilon.miks.uj.edu.pl/kadra/babik.html, (stan na 18.11.2007 r.).

środa, 11 lipca 2018

Tabele w pracy licencjackiej


W tekście pracy można również umieszczać tabele (oczywiście). Podpis należy umieszczać nad tabelą (bez wolnego miejsca). Źródło podajemy pod tabelą.

Tabela 1. Czcionka 12 pkt., bez kropki na końcu
Funkcja
Kluczowe kompetencje
Mentora
·      rozumienie siebie i innych
·      skuteczne komunikowanie się
·      doskonalenie pracowników
Moderatora
·      budowanie zespołów
·      grupowe podejmowanie decyzji
·      zarządzanie konfliktami
Monitorującego
·      zarządzanie informacją
·      radzenie sobie z przeciążeniem informacyjnym
·      zarządzanie podstawowymi procesami
Źródło: Opracowanie własne na podstawie R. E. Quinn, S. R. Faerman, M. P. Thompson, M. R. McGrath,
Profesjonalne zarządzanie, PWE, Warszawa 2007, s. 43. (jak dwie linijki to odstęp pojedynczy).

Tabela 2. Ocena organizacji szkolenia przez pracowników firmy XXXXX (dane w %)

Oceny
Kierownicy
wysokiego szczebla
średniego szczebla
niskiego szczebla
2
3,59
-
-
3
21,49
30,77
-
4
49,85
51,28
95,24
5
25,07
17,95
4,76
Źródło: Czcionka 10 pkt., na końcu stawiamy kropkę.

Podrozdziału nie należy kończyć wyliczaniem, tabelą, rysunkiem. Do każdego rysunku lub tabeli zamieszczonych w tekście należy się odnieść (komentarz).