wtorek, 8 maja 2018

Wzór bibliografii do pracy licencjackiejBIBLIOGRAFIA(czcionka 13 pkt., wytłuszczenie)
Wykaz literatury podajemy w porządku alfabetycznym rozpoczynając od nazwiska autora!!!

1.         Adair J., Anatomia biznesu. Budowanie zespołu, Studio Emka, Warszawa 2001.

2.         Antoszkiewicz J. D., Metody skutecznego zarządzania, ORGMASZ, Warszawa 1996.

3.         Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, ABC, Kraków 2000.

4.         Bielski M., Podstawy teorii organizacji i zarządzania, C. H. Beck, Warszawa 2002.

5.         Bratnicki M., Kompetencje przedsiębiorstwa, od określenia kompetencji do zbudowania strategii, Placet, Warszawa 2000.

6.         Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.

7.         Covey S. R., Zasady działania skutecznego przywódcy, Medium, Warszawa 1997.

8.      Czermiński A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R., Apanowicz J., Zarządzanie organizacjami, TNOiK, Toruń 2001.

9.         Czubasiewicz H., Okresowe ocenianie pracowników. Konfiguracja i projektowanie systemu, UG, Gdańsk 2005.

10.     Dale M., Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników, OE OPWP, Kraków 2004.

11.     Gableta M., Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie, AE, Wrocław 2003.

12.     Golnau W. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi, CeDeWu, Warszawa 2004.

13.     Hatch M. J., Teoria organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

14.     Hofstede G., Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2000.

15.     Juchnowicz M. (red.), Strategia personalna firmy, Difin, Warszawa 2001.

16.     Kostera M., Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 2000.

17.     Koźmiński A. K., Zarządzanie w warunkach niepewności, PWN, Warszawa 2004.

18.     Lipka A., Strategie personalne firmy, WPSB, Kraków 2000.

19.     Lipka A., Ryzyko personalne, Poltext, Warszawa 2002.

20.     Łobos K., Teoria struktur organizacyjnych: stan i perspektywy, AE, Wrocław 2003.

21.     Oleksyn T., Sztuka kierowania, WSZiP, Warszawa 1997.

22.     Sajkiewicz A. (red.), Zasoby ludzkie w firmie, Poltext, Warszawa 1999.

23.     Turner J. H., Struktura teorii socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

24.     Tytyk E., Projektowanie ergonomiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2001.

25.     Wawrzyniak B. (red.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, WSPiZ, Warszawa 2003.

26.     Zbiegień-Maciąg L., Kultura w organizacji, PWN, Warszawa 2002.

sobota, 7 kwietnia 2018

Wymogi warsztatowe pracy licencjackiej


Przygotowanie pracy licencjackiej powinno wykształcić u j ej autora umiejętności:
-         samodzielnego poszukiwania materiałów źródłowych w istniejących opracowaniach naukowych,
-         identyfikacji, analizowania i diagnozowania obserwowanych zjawisk ekonomicznych, prawnych, socjologicznych itp., zwłaszcza tych, z którymi absolwent będzie miał do czynienia w praktyce,
-         dostrzegania prawidłowości występuj ących w obrębie tych zjawisk,
-         wyciągania właściwych wniosków,
-         czynnego posługiwania się w trakcie przygotowywania pracy nabytą w czasie studiów wiedzą,
-         prowadzenia logicznego toku wywodów,
-         posługiwania się jasnym i precyzyjnym językiem.

poniedziałek, 26 marca 2018

Formatka pracy licencjackiej

Przykład poniżej


POLITECHNIKA GDAŃSKA
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI

PRACA DYPLOMOWA LICENCJACKA

Dyplomant: Jan Iksiński

Obrona pracy:              data………………….ocena:.......................................
Egzamin dyplomowy: data…………………..ocena:.......................................

TEMAT: System sterowania i zabezpieczeń złożonego obiektu
przemysłowego podwyższonego ryzyka

ZAKRES:
·        Przegląd literatury i dokumentów normatywnych związanych z analizą bezpieczeństwa funkcjonalnego systemów sterowania i zabezpieczeń według IEC 61508 i IEC 61511.
·        Opis przykładowego obiektu oraz analiza zagrożeń i identyfikacja funkcji bezpieczeństwa.
·        Propozycja metody określenia poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa SIL na podstawie oceny ryzyka i weryfikacji tego poziomu dla przykładowych funkcji.
·        Przeprowadzenie analizy bezpieczeństwa funkcjonalnego dla rozważanych struktur systemów SIS.Opiekun pracy                                                      Kierownik Katedry
dr hab. inż. Karol Opiekun                             prof. dr hab. inż. Antoni Kierownik
prof. nadzw. PG


................................................                                                     ...........................................
podpis                                                                                podpis

GDAŃSK, czerwiec 2011


Strona pusta


Spis treściWykaz oznaczeń i akronimów.…………………………………………………………

1. Wstęp  …………………………………………………………………………….....

1.1. Wprowadzenie  ………………………………………………………………...

1.2. Cel i teza pracy  ………………………………………………………………..

1.3. Zawartość pracy  ……………………………………………………………….

 

2. Tytuł drugiego rozdziału  …………………………………………………………...


2.1. Tytuł podrozdziału  …………………………………………………………….

2.2. Wyjaśnienia dotyczące wzorów  ………………………....……………………

2.3. Wyjaśnienia dotyczące rysunków i tablic  …………………...………………...

3. Tytuł rozdziału następnego  …………………………………………………………

3.1. Ewentualny podrozdział  ………………………………………………………

3.2. Zasady opisu źródeł literatury  ………………………………………………...

3.3. Następne rozdziały i załączniki  …………………………………………….....

4. Wnioski końcowe …………………………………………………………………...

Literatura  ……………………………………………………………………………...

Załączniki  ……………………………………………………………………………..

Z1. Zagadnienia uzupełniające  ………………………………..………………………

Z2. Schematy projektu urządzenia  …………………………………………..………..

Z3. Ewentualny następny załącznik  …………………………………………………..

Strona
4

5

5

5

6

6

6

6

7

8

8

9

9

10

10

12

12

12

12


W spisie treści wyszczególnia się numery i tytuły kolejnych rozdziałów i podrozdziałów, a z prawej strony podaje numery stron, od których zaczynają się poszczególne rozdziały i podrozdziały (zob. skrypt Wydawnictwa Politechniki Gdańskiej).


Wykaz oznaczeń

– liczba lub przedział rozmyty
a-przekrój zbioru rozmytego

C

– macierz uwolnienia
d
– stopa dyskontowa
D
– stopa dyskontowa równoważna
f
– częstość zdarzenia bazowego
F
– częstość zdarzenia

F

– wektor częstości

 


Wykaz akronimów

AR
– analiza ryzyka
B
– opcja bazowa
BD
– baza danych
EF
– miara rozrzutu rozkładu probabilistycznego logarytmo-normalnego (error  factor)
EJ
– elektrownia jądrowa

ET

– drzewo zdarzeń (event tree)
ETA
– analiza metodą drzewa zdarzeń (event tree analysis)
FT
– drzewo uszkodzeń i błędów (fault tree)

FTA

– analiza metodą drzewa uszkodzeń (fault tree analysis)

F-N

– dystrybuanta dopełniająca (częstość – skutki)


 Pierwszy rozdział pracy dyplomowej rozpoczyna się na stronie nieparzystej